ประวัติความเป็นมาของ มหาลัยศิลปากร และ คณะต่าง ๆ ของมหาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และยังเป็นมหาลัยที่นักศึกษาชอบเล่นการพนันกันไม่น้อยเลยทีเดียว อยากเล่นพนันออนไลน์ ไพ่เสือมังกร สนใจคลิ๊ก : www.dragontiger.club และมหาวิทยาลัยศิลปากรเดิมเป็นโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมรวมทั้งประติมากรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งผู้เรียนในสมัยนั้นโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศ ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียน แห่งนี้ขึ้น และก็ได้เติบโตเป็นลำดับเรื่อยๆมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอนวันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ แผนกจิตรกรรมและก็ประติมากรรม ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันนี้เป็นแผนกจิตรกรร,ประติมากรรมและก็ภาพพิมพ์) ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๘ ก่อตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย (ซึ่งถัดมาได้ปรับหลักสูตรและก็เปลี่ยน ชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และก็คณะโบราณคดี ต่อจากนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ ขึ้นในปีถัดมา

ปี พุทธศักราช ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาแล้วก็สาขาวิชาที่ หลากหลายขึ้น แต่ด้วยเหตุว่ารอบๆพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมาก ไม่สามารถจะขยายพื้นที่ออกไปได้ ก็เลยได้ขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยตั้งขึ้นคณะ อักษรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๑๑ คณะศึกษาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๑๓ และก็คณะวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ เป็นลำดับ จากนั้น จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๒๙ ภาควิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๓๕ แล้วก็ก่อตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ขึ้น เมื่อ พุทธศักราช๒๕๔๒ เพื่อเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ ทางด้านศิลป์มากขึ้นเรื่อยๆ

ปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายเขตการศึกษาเล่าเรียนไปจัดตั้ง วิทยาเขตที่ใหม่ ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระจัดกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ใช้ชื่อว่า

“วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”

จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ คณะวิทยาการจัดการ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๕ แผนกไอทีและการสื่อสาร

ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ และก็วิทยาลัยนานาชาติ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยการจัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ