Work and Travel

          สำหรับในวัยเรียนการที่จะทำให้เราได้มีโอกาสหาประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียนได้ ซึ่งการเข้าโครงการ Work and Travel เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่หนึ่ง สอง สาม และสี่ และนักศึกษาปริญญาโทที่อายุไม่เกิน 28 ปี สามารถใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์โดยการทำงานและท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งโครงการWork and Travel จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย Work and Travel สำหรับโครงการ Work and Travel…

Continue Reading

การศึกษาเป็นสิ่งที่ดี

อย่างไรก็ตามการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี และควรเลือกที่จะศึกษาต่อในสิ่งที่ตัวเองนั้นรักหรือชอบ มันจะทำให้ตัวเรามีพลัง และกระตือรือล้นต้องการที่จะเรียนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาต่อจำเป็นที่จะต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

Close Menu